Thứ hai Ngày 30/11/2020
 
Thông báo cần lưu ý /
Số :08/ TB-SKHCN : THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở
13/02/2020


http://khcnhungyen.gov.vn/Userfiles/files/12.pdf

· Số: 01/2020/TT-BKHCN Thông Tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch Số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 1 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
· Số: 508/QĐ-BKHCN Quyết Định: Ban hành kế hoạch thực hiện "Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030"(giai đoạn 2020-2025)
· Số 3112/QĐ-BKHCN: Quyết Định : Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
· Số 763/QĐ-BKHCN Quyết Định : Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
· Số: 2176/QĐ-BKHCN QUYẾT ĐỊNH: về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất thụộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
· Số 386/SKHCN-VP: V/v triển khai kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
· Số 2136/UBND-KGVX : V/v đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt, sử dụng ứng dụng BLuezone
· Số 2137/ CĐ-CTUBND: CÔNG ĐIỆN KHẨN về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
· Số: 386/SKHCN - VP: V/v triển khai kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
· Số : 15 / CT_UBND CHỈ THỊ: Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên đại bàn tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới
  xem tiếp...  
 
CHUYÊN MỤC