Thứ sáu Ngày 25/9/2020
CHUYÊN MỤC  


 

Nội bộ
Internet (Google)
RSS


 


 
TIN TỨC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KH&CN TỈNH HƯNG YÊN /
Ứng dụng CNTT đổi mới công tác quản lý ngân sách nhà nước trong hệ thống kho bạc Hưng Yên
24/02/2011

Cơ quan chủ trì: Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên Chủ nhiệm đề tài: CN.Nguyễn Thị Thanh Hương Thời gian thực hiện: Năm 2007


i. Mục tiêu

Tn cơ s đánh giá thực trạng ứng dụng tin học hiện , cùng với bối cảnh thay đổi cơ chế quản lý i chính của đơn vị, đ ra c mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đ tin học hoá toàn b c nghiệp v quản lý tài chính. T đó y dựng phần mềm triển khai thí điểm kết hợp với đào tạo nhân lực hoàn thành việc triển khai tại đơn v trong m 2007.

 

 

ii. kết qu nghiên cứu

- Đã đánh giá được thực trạng chi tiêu của Kho bạc c huyện, th thông qua o o thống kê của các đơn v gửi v Kho bạc nhà nước tỉnh.

- Phân tích v nghiệp vụ, thiết kế h thống ứng dụng: Sơ đ quy trình nghiệp vụ, cấu trúc i khoản, biểu đ luồng d liệu, biểu đ chức năng.

- Đã y dựng 02 phần mềm riêng biệt: 01 phần mềm phục v công c hạch toán tổng hợp của trung tâm tỉnh, 01 phần mềm phục v công c hạch toán của từng đơn v Kho bạc nhà nước huyện.

- y dựng i liệu hướng dẫn vận hành chi tiết c quy trình nghiệp v và hướng dẫn s dụng chương


trình.


 

- Tiến hành triển khai thí điểm tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và 01 Kho bạc Nhà nước huyện.

* Hiệu qu kinh tế đạt được của đ tài:

Kết qu nghiên cứu của đ i đã ch ra cơ s lý luận và cung cấp công c phần mềm cho c đơn vị


trong h thống Kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên, p phần giảm bớt áp lực công việc cho n b nghiệp vụ, tiết kiệm nhiều ngày công, nâng cao chất lượng hiệu qu lao động.

* Hiệu qu xã hội:

Kết qucủa đi p phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng n bnghiệp vcũng như từng đơn v trong việc tăng cường ứng dụng CNTT o cải cách hành chính, nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng u cầu của thời k hiện đại hoá công nghệ, phát triển nguồn nhân lực phục v chiến lược phát triển ngành đến m 2020.

 

 

iv.kết luận và kiến nghị

Ban Chủ nhiệm đề tài đã thực hiện tốt kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ hoàn thành đề tài, đạt được những mục tiêu đề ra. Kết quả nghiên cứu được đưa vào áp dụng trong thực tế tại các đơn vị Kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tuy nhiên hệ thống hạ tầng truyền thông giai đoạn mới triển khai, hoạt động chưa ổn định có thể ảnh hưởng không tốt tới hoạt động của hệ thống, do đó ban lãnh đạo Kho bạc nhà nước Hưng Yên cần quan tâm chuẩn bị các phương án dự phòng cho các đơn vị cấp huyện, sử dụng thiết bị và đường truyền dự phòng.

· Điều tra khảo sát, Đánh giá hiện trạng trữ lượng, chất luợng, xây dựng quy hoạch khai thác và sử dụng nguồn cát Đen có hiệu quả
· ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ QUI HOẠCH, KẾ HOẠCH, CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ(KH&CN)VÀ THỢ BẬC CAO TỈNH HƯNG YÊN
· ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRỮ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÁC MỎ ĐẤT SÉT TỈNH HƯNG YÊN
· ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
· ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT, ĐỀ XUẤT QUẢN LÝ QUI HOẠCH ĐỘ CAO XÂY DỰNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH CÓ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
· XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG TRŨNG Ở MỘT SỐ XÃ VÙNG SÂU, XA HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO, ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Ở HUYỆN ÂN THI
· TỔNG KẾT CÁC LOẠI HÌNH HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI RA DIỆN RỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
· ĐIỀU TRA, CHỌN LỌC, BỒI DỤC NHÂN GIỐNG GÀ ĐÔNG TẢO
· DỰ ÁN: THÂM CANH PHÁT TRIỂN ĐẶC SẢN NHÃN LỒNG HƯNG YÊN
· ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TIẾN BỘ(KTTB)XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG ĐƯỢC MÙA CÁCH NĂM NHẰM PHÁT TRIỂN NHÃN LỒNG ĐẶC SẢN HƯNG YÊN
  xem tiếp...