Thứ sáu Ngày 25/9/2020
 
SỐ 03 NĂM 2020 /
Công bố việc áp dụng bảng phân loại hàng hóa & dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10
08/08/2012


Để thực hiện quy định tại mục 37.4.e của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 /9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, sau khi Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố trên trang thông tin điện tử www.wipo.int để áp dụng từ ngày 01/01/2012, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Thông báo số 1378/TB-SHTT ngày 09/3/2012 về việc áp dụng Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 10.

Theo Thông báo số 1378/TB-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ ngày 09/3/2012 về việc áp dụng xuất bản lần X của Bảng phân loại quốc tế hàng hoá và dịch vụ theo Thoả ước Nice về phân loại hàng hoá/ dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ áp dụng Xuất bản lần thứ X thay cho xuất bản lần thứ IX của Bảng phân loại quốc tế hoàng hoá, dịch vụ. Các thay đổi chính trong lần xuất bản thứ X chủ yếu tập trung trong các nhóm 35, 42 và 45.

Để việc xây dựng và nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá theo đúng quy định đối với phân loại các nhóm sản phẩm hàng hoá, các tổ chức, cá nhân cần cập nhật thông tin về:

- Bản tiếng Anh Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10.

- Bản tiếng Việt Bảng danh mục hàng hóa/dịch vụ theo vần chữ cái của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 9 được chỉnh lý theo Thông báo số 1378/TB-SHTT.

tại địa chỉ Website: http://www.noip.gov.vn.

                                                                                                                                       Đình Vương

                                                                                                            Sở KH&CN

· Sơ kết nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nhân rộng mô hình bảo quản quả và kéo dài thời gian chín trên cây bằng chế phẩm sinh học cho vùng cây ăn quả ở Hưng Yên
· Báo cáo tổng kết dự án: Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi gia cầm năng suất chất lượng cao ở một số địa phương của tỉnh Hưng Yên
· Chương trình hỗ trợ xây dựng hầm Biogas
· Công bố việc áp dụng bảng phân loại hàng hóa & dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10
· Luật đo lường sắp có hiệu lực thi hành
· Phê duyệt danh mục các dự án thuộc chương trình 68