Phòng Quản lý Khoa Học

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý về khoa học và công nghệ của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và các huyện, thành phố theo quy định củapháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

2.2. Tổ chức xác định, tuyển chọn, xét chọn, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước tại địa phương;

2.3. Đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

2.4. Tổ chức giao quyền sở hữu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân;

2.5. Tham gia thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập của địa phương; tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

2.6. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

2.7. Đề xuất xây dựng cơ chế chính sách, quy chế, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện;

2.8. Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bạn huyện, thành phố, hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện;

2.9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thông báo, đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; tham gia xét chọn, thẩm định hồ sơ, kiểm tra tiến độ, đánh giá nhiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở;

2.10. Hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống ở cơ sở;

2.11. Hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các đoàn thể, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

2.12. Quản lý công chức, tài sản; lập và lưu trữ hồ sơ tài liệu của phòng theo quy định;

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Nhân sự của phòng:

Bùi Tân Việt

- Năm sinh: 1981

- Quê quán:

- Trình độ chuyên môn: Cơ Khí Chuyên Dùng

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại: 02213.864.901   DĐ: 0988.8373.542

- Email:

Vũ Xuân Thu

- Năm sinh: 1987

- Quê quán: Ân Thi - Hưng Yên

- Trình độ: Thạc sĩ Chính sách Khoa học và Công nghệ

- Chức vụ: Phó trưởng phòng

- Điện thoại: 0942.200.232.

Giang Đức Quỳnh

-Năm sinh: 1984

- Quê quán: Bình Minh- Khoái Châu- Hưng Yên

- Trình độ chuyên môn: Kĩ sư

- Chức vụ: Chuyên viên

- DĐ: 093.615.4858

Vũ Thị Lan Anh

-  Năm sinh: 1986

-   Quê quán: Thanh Miện- Hải Dương

-  Trình độ chuyên môn: Cử nhân

-   Chức vụ: Chuyên viên

Vũ Thị Minh Trang

-    Năm sinh: 1990

-   Quê quán: An Tảo- Tp Hưng Yên- Hưng Yên

-   Trình độ chuyên môn: Cử nhân

-    Chức vụ: Chuyên viên

 

 

Liên kết