Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HƯNG YÊN

- Ban Giám Đốc

- Phòng Quản lý Khoa học

- Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ

- Phòng Quản lý Chuyên ngành

- Phòng Kế hoạch Tài chính

- Phòng Thanh tra

- Văn phòng

- CHI CỤC TC-ĐL-CL 

- TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHCN 

- TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TBKHCN 

Liên kết