Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HƯNG YÊN

- Ban Giám Đốc

- Phòng Quản lý Khoa học

- Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ

- Phòng Quản lý Chuyên ngành

- Phòng Thanh tra

- Văn phòng

- CHI CỤC TC-ĐL-CL 

- TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG

- TRUNG TÂM THÔNG TIN, THỐNG KÊ, ỨNG DỤNG KHCN

Liên kết