1 2

Câu hỏi thường gặp

Chào Ông Lê Văn Chuẩn

Căn cứ công văn số 5397/UBND-CNN ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện mức chi theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 áp dụng trên địa bàn TP.HCM thì:

Đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở, tùy theo tính chất của từng đề tài, dự án, Thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi:

1. Không vượt quá 70% khung định mức được quy định tại Thông tư liên tịch số 55 của các nội dung chi gồm: Tiền công lao động trực tiếp; Thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên cứu; Chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu; Chi họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có); Chi quản lý chung nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Chi tiền công của các Hội đồng; Chi thuê chuyên gia tư vấn độc lập tham gia các Hội đồng.

2. Áp dụng chi 100% khung định mức xây dựng dự toán được quy định tại Thông tư liên tịch số 55 cho các nội dung chi còn lại gồm: Chi mua vật tư, nguyên, nhiên vật liệu; Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định; Chi điều tra, thu thập khảo sát số liệu và các khoản chi khác (nếu có) theo văn bản quy định hiện hành.

Như vậy trong trường hợp thực hiện nhiệm vụ (đề tài, dự án) khoa học và công nghệ cấp cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh thì hệ số tiền công của Chủ nhiệm nhiệm vụ sẽ là 0,553 (0,79 x 70%).

Trân trọng.

 

Chào anh Minh Tuân Theo nội dung a trình bày thì trong trường hợp này Bệnh viện phải làm thủ tục cấp giấy phép mới cho 01 thiết bị x-quang mới mua thêm này Anh tham khảo quy trình thủ tục tại đây: https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn/whome?tthc=63d6c8fe-9d32-45ee-8f51-43ff217de659 Trân trọng

 

Liên kết