Số công văn: 34/BC-SKHCN

Trích yếu nội dung:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020; số 34/BC-SKHCN ngày 25/03/2020

Tệp đính kèm:

Tên tệp
Thao tác
1182637667-25-3-25-11-6-2020--22-25-26.pdf

Liên kết