Quá trình hình thành và phát triển

Thời kỳ 1997-2002

Ngày 06 tháng 11 năm 1996, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX, đã ra Nghị quyết “ Về việc chia và điểu chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh”. Theo Nghị quyết của Quốc hội, từ ngày 01 tháng 01 năm 1997 tỉnh Hải Hưng được chia tách thành tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Hải Hưng được tách thành Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Hải Dương và Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) tỉnh Hưng Yên.

Ngày 07 tháng 01 năm 1997, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ra Quyết định số 03/QĐ-UB thành lập Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Hưng Yên. Trên cơ sở đó, ngày 28/02/1997, YBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 133/QĐ-UB về chức năng , nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Sở là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KHCN&MT.

Lúc này, cơ cấu tổ chức của sở gồm có 05 phòng chuyên môn: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng  Quản lý khoa học và công nghệ, Phòng Thông tin Tư liệu- Sở hữu công nghiệp, Phòng Quản lý Môi trường, Thanh tra sở và đơn vị trực thuốc là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 

Thời kỳ 2003 đến nay

Ngày 05/8/2002, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XI, ra Nghị quyết số 02/2002/NQ-QH11 thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngày 2/4/2003, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg “về việc thành lập Sở Tài Nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chia tách Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc UBND tỉnh, ngày 07/10/2003, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 56/QĐ-UB về việc đổi tên  Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ trực thuộc UBND tỉnh, chuyển giao biên chế, nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường sang Sở Tài nguyên và Môi trường; bổ sung nhiệm vụ nhà nước về an toàn bức xạ hạt nhân và tiềm lực khoa học công nghệ.

Ngày 29/5/2004, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tháng 5/2005, chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin được chuyển sang Sở Bưu chính- Viễn thông.

Ngày 16/4/2009, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 734/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên.  Trong thời gian này Sở có cơ cấu gồm 06 phòng chuyên môn ( phòng Kế hoạch Tài Chính, phòng Quản lý khoa học, phòng Quản lý công nghệ, Văn phòng Sở, phòng Quản lý chuyên ngành, Thanh tra sở) và 02 đơn vị trực thuộc (Chi cục TĐC và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ).

 

Ban giám đốc

 

1.       Giám đốc qua các thời kỳ

Đồng chí Phạm Văn Chính: tháng 4/1998-1999.

Đồng chí Ngô Hùng Mạnh: tháng 03/2000-10/2010.

Đồng chí Đỗ Tiến Hùng: tháng 12/2010-12-2011.

Đồng chí Ngô Xuân Thái: tháng 01/2012-6/2019

.Đồng chí Trần Minh Hải: tháng 9/2019- 31/12/2019

Đồng chí Trần Tùng Chuẩn: 1/1/2020- đến nay

 

2.       Phó giám đốc qua các thời kỳ

Đồng chí Phạm Văn Chính: tháng 01/1997-3/1998.

Đồng chí Ngô Hùng Mạnh: tháng 05/1998- 02/2000.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đỉnh: tháng  01/2000- 3/2010.

Đồng chí Đỗ Tiến Hùng: tháng 09/2009-11/2010.

Đồng chí Phạm Thị Lý: tháng 09/2009-10/2015.

Đồng chí Lê Thị Thắm: tháng 7/2010- đến nay.

Đồng chí Vũ Văn Thắng: tháng 02/2013- đến nay.

Liên kết