Triển khai thực hiện Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên

Tải xuống: 

1. Công văn của Sở Khoa học và Công nghệ

2. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Liên kết