Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 12/9/2023 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số:289/QĐ-SKHCN Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số:289/QĐ-SKHCN.

Tải xuống

Phụ biểu:

Liên kết