Công văn số 439/SKHCN-QLCN&TTCN về việc phổ biến Quyết định về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

Ngày 19/6/2023 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên ban hành Công văn số 439/SKHCN-QLCN&TTCN về việc phổ biến Quyết định về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo Quyết định 12/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng giới thiệu toàn văn Công văn số 439/SKHCN-QLCN&TTCN và Quyết định 12/2023/QĐ-TTg.

Tải xuống:

1. Công văn số 439/SKHCN-QLCN&TTCN

2. Quyết định 12/2023/QĐ-TTg

 

Liên kết