CÔNG VĂN: Số 60/SKHCN-KHTC: V/v mua sắm tài sản tập trung năm 2021

tải xuống

phụ lục

Mẫu số 01 (Kèm theo Công văn số       /SKHCN-KHTC ngày      tháng      năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên)

ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP
SỬ DỤNG TÀI SẢN

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                                   Hưng Yên, ngày      tháng     năm 2021

 

BẢNG ĐĂNG KÝ NHU CẦU MUA SẮM TÀI SẢN TẬP TRUNG

Năm: ………

STT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

Dự toán

Nguồn vốn mua sắm

Phương thức thanh toán

Địa điểm giao nhận

Các đề xuất khác (để tham khảo)

Loại cấu hình tại PL01

Đơn giá

 

 

 

 

 

 

 

CK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CK

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

Mẫu số 02 (Kèm theo Công văn số       /SKHCN-KHTC ngày      tháng      năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên)

BỘ PHẬN TRỰC TIẾP
SỬ DỤNG TÀI SẢN

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                   Hưng Yên, ngày      tháng     năm 2021

BẢNG ĐĂNG KÝ NHU CẦU MUA SẮM TÀI SẢN TẬP TRUNG

Năm: ………

STT

Hiện trạng tài sản bộ phận sử dụng

Đề nghị mua sắm

Kiểm tra, thẩm định của bộ phận Tài chính – Văn phòng

(Đủ, không đủ điều kiện mua sắm mới, lý do)

Duyệt của thủ trưởng đơn vị

Người sử dụng

Tên tài sản

Năm đưa vào sử dụng

Tình trạng

(Không sử dụng, Kém sử dụng, bình thường )

Loại cấu hình tại PL01

Đơn giá

Nhất trí/Không nhất trí mua sắm và ưu tiên thứ thự mua sắm

(C/K)

Loại cấu hình tại PL01

Đơn giá

01

Nguyễn Văn A

Máy tính để bàn

2016

Kém sử dụng

01

10.000.000

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

 

 

PHỤ LỤC 01: CẤU HÌNH TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số       /SKHCN-KHTC ngày      tháng      năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên)

 

 
 
 

STT

Loại tài sản

Đơn giá tối đa

Định mức theo QĐ 50/2017/QĐ-TTg

  1. MÁY TÍNH ĐỂ BÀN KHÔNG GỒM LƯU ĐIỆN

1

Cấu hình 1

10.000.000

Tối đa 15.000.000 đồng/bộ

2

Cấu hình 2

13.000.000

3

Cấu hình 3

15.000.000

  1. MÁY TÍNH XÁCH TAY

1

Cấu hình 1

13.000.000

Tối đa 15.000.000 đồng/bộ

2

Cấu hình 2

15.000.000

 

Liên kết