GIỜ LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG NĂM 2017

GIỜ LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG NĂM 2017

THÔNG BÁO

Về việc  thực hiện giờ làm việc mùa đông năm 2017

Kính gửi:    - Các Phòng, Khoa chuyên môn và Trung tâm.

 

Căn cứ Điều 115 Bộ luật Lao độngngày 18 tháng 6  năm 2012;

          Nhà trường thực hiện giờ làm việc mùa đông từ ngày 16/10/2017 đến 15/4/2018 như

          Buổi sáng: Làm việc từ 7h 30’ đến 12h

          Buổi chiều: Làm việc từ 13h đến 16h 30’

Nhà trường yêu cầu trưởng các Phòng, Khoa chuyên môn, Trung tâm thông báo cho cán bộ, công nhân,viên chức của đơn vị biết để thực hiện nghiêm túc lịch làm việc.

 

Nơi nhận:

- BGH: Chỉ đạo

- Các Phòng, Khoa, TT (T/h)

- Lưu VT

 

T/L. HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 

 

Lê Thành Công

 

Liên kết