Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ

Ngày 08/8/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn 2602/BKHCN-ĐTG về việc Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng giới thiệu công văn 2602/BKHCN-ĐTG và xin ý kiến tham gia vào dự thảo của QUyết định như sau:

Tải xuống

1. Công văn 2602/BKHCN-ĐTG: 

2. Dựt hảo tờ trình:

3. Dựt hảo Quyết định:

Liên kết