KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2018

KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2018

THÔNG BÁO

 KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2018

          Căn cứ Điều 115 Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ban hành ngày 18 - 6 - 2012 về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước.

          Phòng Tổ chức hành chính và Quản trị thông báo đến các phòng, khoa, trung tâm của nhà trường thực hiện kế hoạch nghỉ Tết dương lịch năm 2018 như sau:

          Tết dương lịch ngày 1 tháng 1 năm 2018 rơi vào thứ hai nên cán bộ, giáo viên và công nhân viên nhà trường được nghỉ theo quy định . Vì vậy, tổng thời gian nghỉ là 03 ngày, tính từ Thứ bẩy, ngày 30/12/2017đến hết Thứ hai, ngày 1/1/2018.

           Ghi chú:

          - Các phòng, khoa, trung tâm kiểm tra nơi làm việc, tắt các thiết bị điện, khóa cửa phòng làm việc trước khi nghỉ lễ.

          - Trong thời gian nghỉ, tổ bảo vệ bố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự an toàn phòng chống cháy nổ, cử người trực ban theo quy định.

Nơi nhận:

- BGH: Chỉ đạo

- Các Phòng, Khoa, TT (T/h)

- Lưu VT

T/L. HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

(Đã ký)

Lê Thành Công

 

Liên kết