Kế hoạch số 67/KH-SKHCN về việc Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 5/7/2023 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 67/KH-SKHCN về việc Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 67/KH-SKHCN.

Tải xuống:

Liên kết