Kết quả hoạt động khai thác Nền tảng IPPlatform phục vụ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và phát t

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc duy trì và khai thác Nền tảng dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và hoạt động khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN) phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ (TSTT), trong năm 2021 Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) tiếp tục triển khai hoạt động mở rộng hệ thống các Trạm IPPlatform và duy trì Nền tảng IPPlatform phục vụ hoạt động khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiếp cận dễ dàng, khai thác hiệu quả thông tin SHCN, cũng như sử dụng dễ dàng các dịch vụ SHCN thông qua việc truy cập, khai thác Nền tảng IPPlatform.

Giao diện Nền tảng IPPlatform trên https://ipplatform.gov.vn
 

Trong năm 2021, Viện KHSHTT đã phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Cao Bằng, Gia Lai, Hải Phòng và Ninh Thuận thiết lập các Trạm IPPlatform phục vụ hoạt động khai thác thông tin, sử dụng dịch vụ SHCN và hoạt động quản lý nhà nước về SHTT. Đến thời điểm hiện tại, Viện KHSTTT đã phối hợp với các đơn vị thiết lập 17 Trạm IPPlatform (bao gồm 13 Sở KH&CN, 02 Viện nghiên cứu,
02 Hiệp hội). Trên cơ sở phát triển ứng dụng Nền tảng IPPlatform, các Sở KH&CN Bình Định, Nghệ An, Nam Định đã phối hợp với Viện KHSHTT xây dựng Giao diện quản trị TSTT riêng cho tỉnh (còn gọi là Dashboard) nhằm quản lý các TSTT của tỉnh, từ đó phục vụ tốt hơn, chuyên sâu hơn hoạt động quản lý nhà nước về SHTT. Thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform, Viện đã thực hiện tư vấn miễn phí cho hơn 1.000 lượt yêu cầu tư vấn về SHTT liên quan đến tra cứu thông tin SHCN, đánh giá khả năng đăng bảo hộ/khả năng sử dụng đối tượng SHCN, tra cứu tình trạng pháp lý của đối tượng SHCN, quy trình, thủ tục giám định, xử lý xâm phạm quyền SHCN; xử lý gần 30 lượt cập nhật thông tin SHCN và hơn 20 lượt yêu cầu đăng thông tin trên sàn giao dịch. Phối hợp với các Trạm IPPlatform tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu tư vấn, hỗ trợ khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn: Sở KHCN Hải Phòng 06 yêu cầu; Sở KHCN Hà Tĩnh 03 yêu cầu.

Các Trạm IPPlatform được thiết lập là đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tại địa bàn, tổ chức khai thác thông tin SHCN và tiếp nhận phối hợp với Viện KHSHTT triển khai hoạt động hỗ trợ, dịch vụ về SHTT trên cơ sở cùng hợp tác và chia sẻ. Nhằm nâng cao kỹ năng cho cán bộ quản lý các Trạm IPPlatform, tháng 5/2021, Viện đã phối hợp với các Trạm tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp” với sự tham dự của gần 100 đại biểu là Lãnh đạo và cán bộ từ các đơn vị trực thuộc Bộ, hiệp hội, trường đại học, tổ chức dịch vụ đại diện SHCN và 26 Sở KH&CN. Tại Hội nghị các cán bộ quản lý của các Trạm IPPlatform đã được các chuyên gia của Viện chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ năng khai thác Nền tảng IPPlatform phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về SHTT, kỹ năng khai thác thông tin SHCN phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và phát triển TSTT, hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin SHCN…

Với vai trò là một trong những công cụ quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khai thác thông tin SHCN phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và phát triển TSTT, Nền tảng IPPlatform luôn nhận được sự quan tâm, khai thác và sử dụng. Thống kê trong năm 2021 cho thấy: số lượng khách truy cập (Visitors), lượt truy cập trang (Page Views) và khách truy cập lần đầu (First Time Visitors) ngày càng có xu hướng tăng đáng kể. Cụ thể:

- Tổng số khách truy cập (Total Visitors) là 115.018 khách, số lượng khách truy cập mới (First Time Visitors) trong năm 2021 là 16.238 khách (tăng khoảng 50% so với năm 2020).

- Tổng số trang truy cập (Total Page Views) trong năm 2021 là 1.477.321 trang (tăng khoảng 50% so với năm 2020). Tháng có số lượng trang truy cập cao nhất là tháng 05/2021 với 185.221 trang.
 

Bảng tổng hợp số liệu truy cập, khai thác Nền tảng IPPlatform theo tháng
 

Biểu đồ tổng hợp số liệu truy cập, khai thác Nền tảng IPPlatform năm 2021.
 

Trong năm 2022, để vận hành hiệu quả và khai thác giá trị gia tăng do Nền tảng IPPlatform mang lại, Viện tiếp tục phối hợp với các sở KH&CN, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức trung gian, hiệp hội… phát triển các Trạm IPPlatform và hướng dẫn khai thác IPPlatform nhằm đưa thông tin và dịch vụ SHCN đến gần hơn với công chúng, góp phần hỗ trợ hoạt động phát triển TSTT và quản trị TSTT, cũng như hoạt động quản lý nhà nước về SHTT.

Một số nhiệm vụ chính liên quan đến Nền tảng IPPlatform:

- Duy trì ổn định hoạt động của Nền tảng IPPLATFORM phục vụ công chúng khai thác miễn phí, thuận lợi, dễ dàng thông tin SHCN;

- Thiết lập và đưa vào hoạt động thêm 15 Trạm IPPLATFORM;

- Phối hợp với các Trạm IPPlatform: huấn luyện các kỹ năng khai thác và vận hành Nền tảng IPPlatform cho cán bộ quản lý các Trạm IPPlatform phục vụ hoạt động tư vấn, hỗ trợ về SHTT cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn; tiếp nhận và thực hiện các dịch vụ tư vấn SHTT phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, qua đó từng bước góp phần hoàn thiện mô hình dịch vụ về SHTT cho các đơn vị đặt Trạm IPPlatform; và Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động vận hành, khai thác Nền tảng IPPlatform của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ và các Trạm IPPlatform (dự kiến tổ chức tháng 02/2022) nhằm tổng kết, đánh giá kết quả triển khai hoạt động của các Trạm IPPlatform và đề xuất các nội dung triển khai trong năm tiếp theo.

- Phối hợp với các Sở KHCN: xây dựng Giao diện quản trị TSTT riêng cho tỉnh nhằm quản lý các TSTT của tỉnh, từ đó phục vụ tốt hơn, chuyên sâu hơn hoạt động quản lý nhà nước về SHTT; và thực hiện các nhiệm vụ triển khai Chiến lược SHTT của tỉnh./.

https://www.most.gov.vn/

Liên kết