Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ

Ngày 06/01/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THCS của tỉnh Hưng Yên trước yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay” do Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Hưng Yên chủ trì, thực hiện.

Ảnh : Hội nghị nghiệm thu

Dự và chủ trì hội nghị, ThS. Trần Tùng Chuẩn – TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch hội đồng tư vấn nghiệm thu kết quả nhiệm vụ

Ảnh : ThS. Trần Tùng Chuẩn – Chủ tịch hội đồng chủ trì hội nghị

Phát triển giáo dục và đào tạo thì khâu then chốt, đóng vai trò quyết định của chất lượng giáo dục chính là đội ngũ giáo viên, bởi họ không chỉ là người chia sẻ kiến thức và kỹ năng mà còn là người góp phần nuôi dưỡng, phát triển tâm hồn, hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ. Vì lẽ đó, việc chăm lo phát triển đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo suốt quá trình xây dựng và phát triển của các nhà trường nói riêng, của ngành giáo dục nói chung. Đúng như lời Bác Hồ nói “Nhiệm vụ giáo dục là rất quan trọng, vẻ vang, vì nếu không thày cô giáo thì không có giáo dục”, do đó nhiệm vụ “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THCS của tỉnh Hưng Yên trước yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay” do TS. Lê Hoàng Hà – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Hưng Yên làm chủ nhiệm là đang là vấn đề cấp bách, phù hợp với yêu cầu thực tiễn giáo dục hiện nay.

Ảnh : TS. Lê Hoàng Hà – Chủ nhiệm nhiệm vụ, báo cáo kết quả thực hiện

TS. Lê Hoàng Hà – Chủ nhiệm nhiệm vụ cho biết nhiệm vụ được thực hiện đạt mục tiêu đề ra dựa trên cơ sở đánh giá được hiện trạng của đội ngũ giáo viên THCS của tỉnh Hưng Yên và đề xuất được hệ thống các giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THCS của tỉnh Hưng Yên trước yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

 

Ảnh : Ban chủ nhiệm báo cáo kết quả

TS. Lê Hoàng Hà đã báo cáo trước Hội đồng và đại biểu tham dự hội nghị: nhiệm vụ đã tiến hành điều tra 223 cán bộ quản lý giáo dục, 1.582 giáo viên THCS của tỉnh để đánh giá hiện trạng, trong đó đáng lưu ý là tại Hưng Yên đã có 101/169 trường THCS đạt Chuẩn quốc gia với 1.990 lớp, có 3.838 giáo viên THCS dạy 76.11 học sinh trong toàn tỉnh,… Đây cũng là cơ sở để đánh giá về thực trạng của hệ thống giáo dục THCS của tỉnh và chất lượng đội ngũ giáo viên THCS trong toàn tỉnh.

Ảnh : Ông Đỗ Tiến Hùng – PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu ý kiến

Trên cơ sở thực trạng, nhiệm vụ đã đề xuất được 05 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THCS của tỉnh Hưng Yên trước yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, cụ thể: (1) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo của đội ngũ giáo viên THCS trong giai đoạn hiện nay; (2) Đảm bảo cơ cấu hợp lý, đáp ứng đủ số lượng và từng bước nâng cao chất lượng giáo viên THCS trên địa bàn; (3) Đổi mới, đa dạng hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên theo hướng mở; coi trọng việc tự đào tạo, bồi dưỡng là yếu tố đặc biệt quan trọng để phát triển năng lực giáo viên THCS trong thời kỳ 4.9; (4) Nâng cao chất lượng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; (5) Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, nhất là thanh kiểm tra, kiểm định chất lượng và giám sát hoạt động giáo dục ở trường THCS, tăng cường công tác giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THCS trong toàn tỉnh.

Ảnh : TS. Lê Hoàng Hà trả lời các câu hỏi

Từ kết quả nghiên cứu, Ban chủ nhiệm nhiệm vụ đã tiến hành trưng cầu ý kiến của 1.226 đồng chí lãnh đạo, quản lý, giáo viên và nhân dân (ngoài nội dung yêu cầu của nhiệm vụ) về tính khả thi của các giải pháp ở các mức Rất cần thiết/Rất khả thi; Cần thiết/Khả thi và Không cần thiết/Không khả thi. Qua kết quả, hầu hết các ý kiến được trưng cầu đều đánh giá ở mức cần thiết đến rất cần thiết/khả thi đến rất khả thi của các nhóm giải pháp trên.

Ảnh : Các thành viên hội đồng phát biểu ý kiến

Các thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá rất cao nội dung và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm và đề nghị Ban chủ nhiệm tiếp tục hoàn thiện hệ thống các giải pháp và xây dựng kế hoạch áp dụng các giải pháp vào thực tiễn.

Ảnh : ThS. Trần Tùng Chuẩn phát biểu ý kiến kết luận

Phát biểu kết luận, ThS. Trần Tùng Chuẩn – Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao Ban chủ nhiệm và Trường Cao đẳng cộng đồng đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo thuyết minh, đã đánh giá, xây dựng được bức tranh tổng thể về hiện trạng giáo dục, đội ngũ giáo viên THCS, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của đội ngũ THCS trong tỉnh và đề xuất được 05 nhóm giải pháp mang tính khả thi cao để áp dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THCS của tỉnh Hưng Yên trước yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đồng chí Trần Tùng Chuẩn cũng đề nghị Ban chủ nhiệm nhiệm vụ cần phân tích và làm rõ hơn giải pháp thứ 4, giải pháp trọng tâm của nhiệm vụ để đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và các sở, ngành liên qua quan tâm đầu tư thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THCS của tỉnh Hưng Yên trước yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Kết quả đánh giá nghiệm thu với 6/7 thành viên đánh giá xuất sắc, nhiệm vụ xếp loại Xuất sắc.

Nguyễn Trường Long

Liên kết