Quyết định 1389/QĐ-BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định 1389/QĐ-BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định 1389/QĐ-BKHCN.

Tải xuống

Liên kết