Quyết định Phê duyệt Danh mục đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện từ năm 2024

Ngày 30/6/2023 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1385/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện từ năm 2024 gồm 21 nhiệm vụ.

Ngày 30/6/2023 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1385/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện từ năm 2024 gồm 21 nhiệm vụ.

- Lĩnh vực khoa học nông nghiệp: 03 nhiệm vụ.

- Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ: 05 nhiệm vụ.

- Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: 04 nhiệm vụ.

- Lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo, y dược, công nghệ thông tin và chuyển đổi số: 02 nhiệm vụ.

- Lĩnh vực khoa học an ninh, quốc phòng: 01 nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện Kế hoạch số 101/KHUBND ngày 30/6/2021 về Chương trình hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng và Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 17/10/2019 thực hiện Đề án 996 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam: 04 nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện Quyết định số 1221/QĐUBND ngày 26/5/2021 về Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030: 02 nhiệm vụ.

Toàn văn Quyết định số 1385/QĐ-UBND

Tải xuống:

Liên kết