Quyết định số 1564/QĐ-BKHCN về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 21/7/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1564/QĐ-BKHCN về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 1564/QĐ-BKHCN.

Tải xuống

Liên kết