Thông Báo: Về việc công khai và mời khảo sát, thu mua thanh lý tài sản

Thông Báo: Về việc công khai và mời khảo sát, thu mua thanh lý tài sản

Số 42/TB-SKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên về việc công khai và mời khảo sát, thu mua thanh lý tài sản.

Nội dung thông báo:

Tải về

Liên kết