Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN về việc sửa dổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2014/TT-BKHCN và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN

Ngày 26/6/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN về việc sửa dổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2014/TT-BKHCN và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN. Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN và các Thông tư 14/2014/TT-BKHCN; Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN.

Tải xuống:

1. Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN

2. Thông tư 14/2014/TT-BKHCN

3. Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN

Liên kết