Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành

Ngày 30/6/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành. Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN.

Tải xuống:

Liên kết