Phát triển tổ chức khoa học và công nghệ theo mô hình tiên tiến

Cách thức tiếp nhận: + Nhận trực tiếp: Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên