Danh Mục Sản Phẩm

DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ - được xây dựng và vận hành nhằm thực hiện vai trò kết nối doanh nghiệp với nhà cung cấp, các tổ chức tư vấn, tài chính, mạng lưới chuyên gia, cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Để được kết nối và tư vấn, xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ - Phòng Thông tin Công nghệ

 

Ngoài ra, để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tất cả các bên có nhu cầu giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ, Sàn giao dịch công nghệ tỉnh Hưng Yên còn cung cấp những nhiều dịch vụ khác.

Liên kết