Tên thủ tục Thủ tục Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Lĩnh vực Lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Cơ sở pháp lý

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009 (có hiệu lực ngày 01/01/2010);

- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 (có hiệu lực ngày 20/2/2011);

- Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/02/2012 (có hiệu lực từ ngày 29/3/2012).

- Thông tư 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017).

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM) từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00) hoặc thông qua hệ thống bưu điện.
- Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:
* Trường hợp nộp trực tiếp:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy biên nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
* Trường hợp nộp qua bưu chính:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức được phân công tiếp nhận mời người nộp hồ sơ đến bổ sung theo quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đáp ứng quy định Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định. Trường hợp hồ sơ có thiếu sót hoặc tổ chức không đáp ứng các điều kiện quy định, Sở Khoa học và Công nghệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định. Trường hợp hết thời hạn đã ấn định mà tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 

Bước 4: Căn cứ vào thời hạn giải quyết, tổ chức đến nhận kết quả trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
+ 02 Tờ khai (theo mẫu).
+ Bản sao có chứng thực hoặc photo kèm bản chính đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã), Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (đối với đơn vị sự nghiệp là tổ chức khoa học và công nghệ), Quyết định thành lập và Giấy đăng ký hoạt động (nếu pháp luật quy định phải đăng ký hoạt động – đối với đơn vị sự nghiệp không phải là tổ chức khoa học và công nghệ) hoặc Giấy đăng ký hoạt động đối với tổ chức hành nghề luật sư (trong trường hợp hồ sơ được gửi qua hệ thống bưu điện thì bản sao có chứng thực).
+ Bản sao có chứng thực hoặc photo kèm bản chính đối chiếu quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức (trong trường hợp hồ sơ được gửi qua hệ thống bưu điện thì bản sao có chứng thực).
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
* Trong trường hợp hồ sơ được gửi qua hệ thống bưu điện thì bản sao có chứng thực.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đối tượng Tổ chức
Thời gian giải quyết Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 25
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Tỉnh Hưng Yên
Cấp độ Cấp độ 3
Nộp trực tuyến đang xây dựng
Tài liệu đính kèm Tải về

Liên kết