Thủ tục Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Thời gian xử lý: Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.