[ Thông báo ] Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020; số 34/BC-SKHCN ngày 25/03/2020